Ερευνητική ομάδα

Το πρόγραμμα Herisktage αφορά την ανάπτυξη συστημάτων καταγραφής και παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο μικροπεριβάλλον και στα υλικά των μνημείων. Εργαλείο διαχείρισης κινδύνου, στόχοι, προτάσεις.

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ


ΕπιστημονικΟς υπεΥθυνος

Δρ. Ιωάννης Καρατάσιος


INN

Δρ. Ιωάννης Καρατάσιος

Δρ. Βασίλης Κυλίκογλου

Dr. Anno Hein

Δρ. Νίκος Μπούκος


ΙΠΡΕΤΕΑ

Δρ. Αθανάσιος Σφέτσος

Δρ. Διαμάντω (Μάντυ) Βλαχογιάννη

Δρ. Μιχαήλ Καινουργιάκης

Δρ. Γεωργία Χαραλαμποπούλου

Νικόλαος Γούναρης


Χρηματοδότηση:
Υλοποίηση:

© 2023 Demokritos